Iofer

76 

İOFER
150 mcg iyot , 17 mg Demir içeren 60 kapsül takviye ilaç.
İofer, iyot eksikliği ve demir eksikliği olan hastalarda kullanılan bir takviyedir. İyot eksikliği dünyada 1.6 milyar insanı etkileyen bir hastalıktır.

Türkiye’de ağır ve orta düzeyde iyot eksikliği sıklığı 1997 yılında %58 iken, 2008 yılında %28,2 saptanmıştır. İyot eksikliği önemli problemlere yol açan durumdur. İyot eksikliğinin en büyük zararı anne karnındaki fetus ve yeni doğmuş çocuklar üzerindedir. Demir eksikliği toplumda sık görülen bir diğer problemdir. Gelişmiş ülkelerde erişkin erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda demir eksikliği anemisi sıklığı %2-5 iken, 15-59 yaş arası kadınlarda %10, gebelerde %23 olarak bildirilmiştir. Demir eksikliği , tiroid hormon yapım aşamalarını azaltmaktadır. İyot ve demir kombine edildiğinde tiroid hormon salgısı artmaktadır.

1 Servis ÜründeGünlük Değer*
İçerik
Ferroz Sülfat17 mg / %121
Potasyom İyodür150 mcg /  %100
Kategoriler:

Açıklama

IOFER – Tiroid hastalıkları için takviye

150 mcg iyot, 17 mg demir içeren 60 kapsül takviye ilaç.

İofer, iyot eksikliği ve demir eksikliği olan hastalarda kullanılan bir takviyedir. İyot eksikliği dünyada 1.6 milyar insanı etkileyen bir hastalıktır. Türkiye'de ağır ve orta düzeyde iyot eksikliği sıklığı 1997 yılında %58 iken, 2008 yılında %28,2 saptanmıştır. İyot eksikliği önemli problemlere yol açan durumdur.

İyot eksikliğinin en büyük zararı anne karnındaki fetus ve yeni doğmuş çocuklar üzerindedir. Demir eksikliği toplumda sık görülen bir diğer problemdir. Gelişmiş ülkelerde erişkin erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda demir eksikliği anemisi sıklığı %2-5 iken, 15-59 yaş arası kadınlarda %10, gebelerde %23 olarak bildirilmiştir. Demir eksikliği , tiroid hormon yapım aşamalarını azaltmaktadır. İyot ve demir kombine edildiğinde tiroid hormon salgısı artmaktadır.

İYOT EKSİKLİĞİNİN SEBEP OLDUĞU HASTALIKLAR

Doğurganlık çağındaki kadında ve annede mevcut iyot eksikliği, kısırlık, düşük, ölü doğum, zekâ geriliği, dilsizlik, sağırlık ve hamileliğe ait komplikasyonlara yol açabilir.
Tiroid hormonları beyin gelişiminde esastır. İyot eksikliği önlenebilir zekâ geriliği ve beyin hasarının en önemli nedenidir. Anne karnında ve yeni doğan döneminde bebek yeterli miktarda iyot almamış ise zekâ geriliği ortaya çıkabilir.

İyot eksikliği önlenebilir zeka geriliğinin en önemli sebebidir.Yapılan çalışmalarda iyot eksikliği olan toplumlarda IQ skorları iyot eksikliği olmayan bölgelere göre daha düşüktür.

İyot eksikliği guatr ve tiroid nodüllerinin en sık nedenidir.

İyot eksikliği olan bölgelerde ayrıca tiroid kanseri sıklığı artmıştır

1 Servis ÜründeGünlük Değer*
İçerik
Ferroz Sülfat17 mg / %121
Potasyom İyodür150 mcg /  %100

Nutries İofer 60 Kapsül
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
Nutries İofer 60 kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde
Potasyum iyodür 150 mcg
Ferröz Sulfat 17 mg
Yardımcı maddeler: Kapsül içeriği sığır jelatini ve deiyonize su içerir. Hacim artırıcı olarak mikrokristalin selüloz E460 i içerir.

3. FARMASÖTİK FORMU

Kapsül, içinde toz halinde içerik bulunan kapsül

4. KLİNİK ÖZELLİKLER


4.1. Terapötik endikasyonlar

Nutries İofer, İyot eksikliği ve demir eksikliği tedavi profilaksisinde kullanılabilir. İyot eksikliğine bağlı guatr, hamilelik ve emzirme dönemindeki iyot eksikliği durumunda kullanılabilir. İyot, bir eser element olup tiroid hormonu üretimi ve tiroid bezinin normal işlevini sürdürmesi için gereklidir. Normal koşullarda, deniz ürünleri ve süt ürünleri başta olmak üzere gıdalarla alınır. Yetersiz iyot alınması, doğmamış bebeklerde bile, tiroid hormonu üretiminin azalmasına ve guatra yol açabilir. İofer'in etkin maddesi olan potasyum iyodür yetersiz iyot alımının telafi edilmesine yardımcı olabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Hekim tavsiyesine göre; ioferi tercihen kahvaltıdan sonra tok karnına, bir miktar suyla birlikte çiğnemeden yutunuz.
Takviye olarak günde: 1 kapsül
Uygulama şekli:
Oral olarak kullanılır.
Özel popülasyonlara ilişkili ek bilgiler:
Pediyatrik populasyon:
İlaç 11 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

4.3. Kontrendikasyonlar:

İofer’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
– tiroid hormonlarını aşırı üretiyorsanız,
– tiroid bezinizde kontrolsüz hormon üreten belli nodüller ya da alanlar varsa (otonom adenom, lokal ya da yaygın tiroid otonomisi),
– iyoda, demir ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa. Eğer demir ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız, demir yüklenmesi (hemokromatozis, hemosiderozis, kronik hemoliz), demir kullanım bozukluğu (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi ve talasemi), tahammül edememe durumları (mide-barsak sisteminde ciddi iltihabi değişikliklerin olduğu olaylar) var veya önceden vardı ise iofer’ı kullanmayınız.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz; bu ilaçlar iofer'in etkisini azaltabilir ve guatra neden olabilir:
– antitiroid ilaçları (tiroid hormonlarının aşırı üretimini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar),
– perklorat, tiyosiyanat ya da tiroid tarafından iofer alımını engelleyen diğer ilaçlar,
– yüksek dozlarda iofer ile birlikte lityum (örneğin, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarda bulunur).
Tiroid fonksiyonunu uyaran belli hormonları (Tirotropin, TSH) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz; bunlar iofer'in etkisini artırabilir.
Demir ilaçlarının salisilatlar, fenilbutazon veya oksifenbutazon ile birlikte alınması, mide –
barsak sisteminin iç tabakasında yaptıkları tahriş edici etkiyi arttırabilir.
Polifenoller (tetrasiklinler) ve antiasidler (kalsiyum karbonat, magnezyum-aluminyum silikat)
demirin emilimini bozarlar. Kolestiramin de demirin emilimini azaltır.
Demir ilaçlarıyla diğer etkileşime giren ilaçlar metildopa, levodopa ve karbidopa’dır. Bu
ilaçlarla birlikte alınacaksa, her iki ilacın alımı arasında 3 saatlik zaman aralığı olmalıdır.
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Mide – barsak sisteminde rahatsızlık;
Tahriş olma
Bulantı, kusma
Kazıntı
İshal
Kabızlık
Deride kaşıntılı kabartılar, döküntü, kızarıklık.
Bu şikayetler ilacın yemekle birlikte alınması sonucu azalabilir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Hamilelik (İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız).

Hamilelik döneminde iofer kullanımına devam edilmelidir. Sizi düzenli izleyen doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz beslenme ile aldığınız iyot miktarına göre iofer dozunuzu ayarlayacaktır.
Önerilen dozdan daha fazla almadığınızdan emin olunuz çünkü hamilelik sırasında iofer'in çok yüksek dozları, doğmamış bebeğinizin tiroid bezine zarar verebilir. Bu nedenle birlikte kullandığınız diğer besin desteklerinin (örneğin vitaminler) iyot içeriğini de dikkate alınız. Emin değilseniz doktorunuz ile kontrol ediniz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
Emzirme
Emzirme döneminde iofer kullanmaya devam etmeniz önerilir. Doktorunuz, gıda ile aldığınız iyot miktarına göre almanız gereken iofer dozunu söyleyecektir. iofer kullanıyorsanız ve bebeğinizi sadece anne sütü ile besliyorsanız, bebeğiniz anne sütüyle yeterli iyot alacağından ek iyot takviyesine gerek duymayacaktır.
Önerilen dozdan daha fazla almadığınızdan emin olunuz çünkü emzirme döneminde iofer'in çok yüksek dozları, yenidoğan bebeğinizin tiroid bezine zarar verebilir. Bu nedenle birlikte
kullandığınız diğer besin desteklerinin (örneğin vitaminler) iyot içeriğini de dikkate alınız. Emin değilseniz doktorunuz ile kontrol ediniz.
Araç ve makine kullanımı
İofer'in araç ve makine kullanma üzerine etkisi yoktur.
4.7. Araç ve makine kullanımı özerindeki etkiler
Araç ve makine kullanımına karşı herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.
4.8. İstenmeyen etkiler
Yetişkinlerde akut demir zehirlenmesi sık değildir. Küçük çocuklarda daha sık rastlanır. Kilogram başına 20 mg’dan fazla doz aşımı, potansiyel bir risk teşkil eder. Küçük çocuklardatoplam 0.5 g demir alınması, hayatı tehdit eden durumların ortaya çıkmasına, 1-2 g’dan sonra ise ölümle sonuçlanan durumlara sebep olabilir. TedaviYüksek doz alınmışsa mide yıkanır veya -eğer yıkama yapılamıyorsa- hasta kusturulur ve derhal doktora başvurulmalıdır.

Takviye Edici Gıda Onay No :006500-08.10.2019
İşletme Kayıt No: TR-34-K-156062
Üretici Firma: Avinex Pharma ilaç San. Ve tic. Ltd. Şti.
Marka Sahibi: Endokrin Sağlık ve Yayıncılık Limited Şti.
Menşei Ülke: Türkiye
Statü Bilgisi: Takviye Edici Gıda
Raf ömrü Bilgisi: 36 ay , Parti Son tüketim tarihi 12/2022, Parti no: D02121901